محاسبات

محاسبات

محاسبه توان عملیاتی تاندیش

با وارد کردن مقادیر قطر نازل، فشار هیدرواستاتیک و چگالی مذاب می‌توانید میزان توان عملیاتی تاندیش را به دست آورید

محاسبات

طول متالورژیکی

در ریخته گری مداوم برای مقاطع مختلف شمش از ابعاد 100 تا 200 میلیمتر، می توانید با داشتن سرعت شمش و ابعاد مقطع به مقدار طول متالورژیکی دست یابید.

محاسبات

محاسبه طول عمر بیرینگ

جهت محاسبه طول عمر بیرینگ (بلبیرینگ و رولبیرینگ)، در هر فیلد مقدار مربوط به آن را قرار دهید، ظرفیت دینامیک، بار شعاعی ثابت، سرعت دوران فیلدهای مورد نظر هستند.

محاسبات

فرمول محاسبه دبی آب ورودی به قالب

دبی آب ورودی به قالب از طریق اختلاف درجه حرارت ایجاد شده در آب خروجی و ورودی قابل محاسبه است. در قسمت های درج شده مقدار ابعاد شمش و اختلاف درجه حرارت آب مدنظر خود را قرار دهید تا میزان دبی آب ورودی به دست آید.