اخبار

آکادمی ویستا

بازار الکترود گرافیتی در ماه های فوریه و مارس 2023 (بررسی اجمالی)

الکترودهای گرافیتی در سطح نسبتاً بالایی حمایت می کند. با این حال، تقاضای ناکافی از افزایش سریع و فوری قیمت الکترود گرافیتی جلوگیری می­کند که تولیدکنندگان الکترود گرافیتی بسیار مشتاق در نظر گرفتن وضعیت سود فعلی هستند.